Dzwon 24h - +48-669-152-872 go-bus@o2.pl

REGULAMIN ,,Bgnbus.pl’’ WYNAJEM BUSÓW

REGULAMIN 1

Regulamin wynajmu

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW Bgnbus.pl Bogdan Czaj

Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów zawieranych przez:

Bgnbus.pl Bogdan Czaj z siedzibą w Katowicach 40-748 ul. Saska 26

NIP 634-258-40-65 REGON 240683929

w ramach Wypożyczalni Samochodów w każdy sposób. Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu chyba, że umowa stanowi inaczej.

2.Integralną częścią Regulaminu jest Cennik stanowiący Załącznik nr 1 (zwany dalej Cennikiem).

3W razie sprzeczności umowy i Regulaminu strony związane są umową.

4.Strony:

aKlient (Najemca): konsument oraz przedsiębiorca (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą)

bWynajmujący: Bgnbus.pl Bogdan Czaj, zwany dalej Bgnbus.pl Bogdan Czaj

5.Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać osoba, która ukończyła 21 lata, posiada ważny dowód osobisty (w przypadku obcokrajowca – ważny paszport) oraz od co najmniej roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy. Wymogi wskazane w niniejszym punkcie obowiązują przez cały okres trwania umowy najmu. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i osobę wpisaną w umowie najmu w pozycji „DANE UŻYTKOWNIKA” wymogów wskazanych w niniejszym punkcie Wynajmujący będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym.

6.Samochód może być kierowany przez spełniającą wymogi określone w odpowiednio pkt. 5 Regulaminu osobę wymienioną w umowie najmu w pozycji “DANE UŻYTKOWNIKA” lub przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu. Wynajęty samochód nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego. Samochód nie może także zostać oddany przez Najemcę osobie nie wymienionej w umowie najmu jako kierujący pojazdem.

7W razie odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby uprawnionej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o tej zmianie. W wypadku zaniechania bezzwłocznego powiadomienia Najemca jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Wynajmujący w związku z brakiem wiedzy o w/w odwołaniu upoważnienia.

8Najemca zapewni, aby postanowienia Regulaminu lub/i umowy najmu dotyczące obowiązków Najemcy oraz zasad zachowania się w razie wypadku lub awarii samochodu były przestrzegane także przez osoby upoważnione przez niego lub Wynajmującego do kierowania samochodem pod rygorem odpowiedzialności Najemcy za ewentualne szkody poniesione przez Wynajmującego, a także zapozna każdorazowo osobę kierującą pojazdem z obowiązkami związanymi z eksploatacją samochodu.

9.Bieg okresu najmu rozpoczyna się od daty określonej w umowie najmu lub od daty przekazania pojazdu, wskazanej w Protokole przekazania pojazdu, w zależności od tego, która data jest datą wcześniejszą chyba, że strony postanowią inaczej.

Wydanie pojazdu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin pojazdu i podpisaniu protokołu przekazania pojazdu.

10.W wypadku, jeśli Wynajmujący po podpisaniu umowy najmu poweźmie wiadomość o możliwym przesunięciu terminu przekazania pojazdu, z jakichkolwiek przyczyn, zawiadomi niezwłocznie Najemcę i strony wspólnie postanowią o terminie przekazania pojazdu.

11W przewidzianych Regulaminem wypadkach obciążenia karą umowną, Wynajmujący ma prawo żądać od Najemcy zapłaty odszkodowania uzupełniającego, jeżeli szkoda poniesiona przez Wynajmującego przewyższa wartość kary umownej.

12.O ile nie ustalono inaczej, wszelkie należności za najem pojazdu Najemca zobowiązany jest regulować bezgotówkowo dokonując wpłaty na rachunek bankowy prowadzony przez ING Bank Śląski nr rachunku 95 1050 1214 1000 0097 4490 0474

Obowiązki Najemcy

Zasady użytkowania pojazdu

Wynajmujący nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne elementów samochodu, powstałe w wyniku niespełnienia przez Najemcę obowiązków wymienionych w niniejszym rozdziale.

13.W czasie użytkowania Najemca lub każdorazowa osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

a. Posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego (ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisa OC, zaświadczenie o wynajęciu samochodu, zaświadczenie lekarskie, jeśli jest wymagane),

b. Zabezpieczenia samochodu i wyposażenia przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu oraz włączanie wszystkich urządzeń antykradzieżowych; staranne zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów oraz kluczyków, a także zdejmowanie panelu z radia i nie pozostawianie go w samochodzie),

c. Wykonywania własnym kosztem i staraniem obsługi codziennej samochodu (sprawdzanie i uzupełnianie oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzanie ciśnienia w ogumieniu i stanu ogumienia, działania świateł sygnalizacyjnych, mijania i drogowych),

d. Stosowania w samochodach rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, podaną w dowodzie rejestracyjnym oraz w dokumentacji technicznej pojazdu

e. Utrzymywania samochodu w należytej czystości. – w tym w szczególności wynikające z transportu środków brudzących i o intensywnym zapachu.

14Przemieszczanie wynajętego pojazdu poza granicę RP jest dopuszczalne, pod warunkiem uprzedniego wyrażenia przez Wynajmującego w formie pisemnej zgody udzielonej na wniosek Najemcy. Wyjazd poza granicę Polski możliwy jest do wszystkich krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii oraz Chorwacji, po uprzednim otrzymaniu pisemnej zgody. Fakt wyjazdu należy zgłosić do Bgnbusa przed odbiorem samochodu. Jeżeli planujesz wyjazd do innego kraju niż wymienione skontaktuj się z nami 669-152-872 lub bgn-bus@o2.pl W przypadku naruszenia przez Najemcę zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w kwocie wskazanej w Cenniku, a w razie zajścia konieczności napraw bądź holowania samochodu poza granicami Najemcę będą obciążać ponadto wszelkie powstałe z tego tytułu koszty.

15W szczególności zabrania się:

a. holowania innych pojazdów wynajmowanym samochodem,

b. przekraczania dopuszczalnej ładowności,

c. palenia tytoniu w samochodzie,

d. dokonywania w wynajętym samochodzie przeróbek czy innych zmian sprzecznych z jego właściwościami i przeznaczeniem bez zgody Wynajmującego.

e. przewożenia wewnątrz samochodu jakichkolwiek zwierząt.

W przypadku naruszenia postanowień niniejszego punktu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku wprowadzenia w wynajętym samochodzie zmian, o których mowa w ppkt d) niniejszego punktu Wynajmujący zastrzega sobie prawo obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia stanu poprzedniego oraz domagania się zapłaty za utratę wartości pojazdu spowodowaną przeróbkami.

16.Wynajmujący bądź inne osoby przez niego uprawnione, ma prawo do kontrolowania w godzinach pracy Najemcy, sposobu wykorzystania i stanu pojazdu oraz dokumentów Najemcy związanych z powyższymi okolicznościami, zaś Najemca ma obowiązek umożliwienia kontroli oraz udostępnienia dokumentów.

17.W przypadku gdy Wynajmujący udostępnia Najemcy wraz z pojazdem akcesoria lub dodatkowe wyposażenie pojazdu (fotelik dziecięcy, bagażnik dachowy, przenośną nawigację GPS itp.), Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za właściwy montaż oraz prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem sposób korzystania z akcesoriów oraz wyposażenia dodatkowego.

18.Czynsz za najem naliczany jest za całą dobę. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 1 godziny ponad wynikający z umowy czas nie powoduje naliczenia odpłatności za kolejną dobę najmu.

19.Opłata za wynajem pobierana jest z góry wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

20.Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z międzynarodowymi przelewami należności uiszczanych w ramach umowy najmu.

21.W przypadku braku terminowej zapłaty czynszu najmu, co najmniej za jeden okres płatności, Wynajmujący może, bez dodatkowego wezwania Najemcy do zapłaty i bez wyznaczania dodatkowego terminu zapłaty, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć Najemcę odsetkami w wysokości ustawowej za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

Zwrot lub wymiana pojazdu

22.Najemca jest zobowiązany po zakończeniu obowiązywania umowy najmu, zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym wynikającym z zasad normalnej eksploatacji pojazdu oraz zatankowany do stanu zbiornika paliwa jak przy wydaniu pojazdu, do ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego miejsca w określonym przez nich terminie. Stan paliwa w zbiorniku w dniu wydania pojazdu podany jest w protokole przekazania pojazdu. W przypadku zwrotu pojazdu poza siedzibą oddziału w którym nastąpiło wydanie pojazdu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem.

Jeżeli Najemca zatankuje do samochodu niewłaściwe paliwo, zobowiązany jest do naprawienia wynikłej stąd szkody.

23Zwrotu pojazdu w oddziale Bgnbusa poza godzinami pracy biura możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest pozostawić pojazd na parkingu wskazanym przez Wynajmującego oraz pozostawić w „skrzynce zwrotu pojazdu” kluczyki wraz z dokumentami pojazdu oraz bilet wjazdu na parking (jeżeli posiada). Odpowiedzialność Najemcy za wynajęty pojazd wygasa w momencie pobrania dokumentów i kluczyków pojazdu ze „skrzynki zwrotu pojazdu” oraz sprawdzenia pojazdu przez pracownika Bgnbusa po otwarciu biura. Najemca jest odpowiedzialny za wszystkie uszkodzenia pojazdu inne niż te, które zostały odnotowane i zaakceptowane przez Najemcę w Protokole przekazania pojazdu.

24.Przedłużenie okresu najmu wymaga zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia okresu najmu samochodu musi być zgłoszony, co najmniej na 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. Przedłużenie okresu najmu o 24 godziny wymaga uzgodnienia drogą mailową, może być też dokonane w oddziale Wynajmującego. Przedłużenie najmu na okres dłuższy niż 24 godziny musi być dokonane w oddziale Wynajmującego.

25.Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia najmu samochodu i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie samochodu (przestępstwo z art. 284 kodeksu karnego) i zgłoszone zostaje Policji.

26.Oświadczenie o rozwiązaniu umowy najmu powinno nastąpić z zachowaniem formy pisemnej listem poleconym.

27.W przypadku rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wskazania miejsca postoju wynajmowanego pojazdu oraz do jego zwrotu do miejsca uprzednio ustalonego przez Najemcę i Wynajmującego w terminie nie dłuższym niż 12 godzin. Jeżeli samochód zostanie zwrócony w miejscu innym, niż to zostało ustalone w chwili rozpoczęcia najmu, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami transportu samochodu do w/w ustalonego między stronami miejsca.

28.W wypadku zwłoki w zwrocie samochodu Najemca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Cenniku za każdą dobę zwłoki w zwrocie przedmiotu najmu. W przypadku braku terminowego zwrotu samochodu, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru samochodu, kluczyków, polisy, dokumentów pojazdu od Najemcy oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami poniesionymi w celu odbioru samochodu.

29.Najemca zobowiązany jest do zwrócenia samochodu z taką samą ilością paliwa, jaką otrzymał przy odbiorze samochodu. Za ewentualne braki paliwa, uzupełnione przez Wynajmującego Najemca uiszcza opłatę wg stawki obowiązującej w dniu zwrotu samochodu.

30Niezwłocznie po dokonaniu zwrotu lub wymiany użytkowanego przez Najemcę samochodu albo po otrzymaniu przez Wynajmującego decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy następującymi kosztami:

a. braków w wyposażeniu samochodu lub jego częściopisanych w Protokole przekazania samochoduoraz odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz lub na zewnątrz,

bszkód spowodowanych niewłaściwą eksploatacją samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, a nie wynikających z ryzyk objętych polisą ubezpieczeniową (np. uszkodzone lusterka, popękane reflektory, drobne uszkodzenia elementów karoserii),

cszkód rzeczywistych, nie zgłoszonych przez Najemcę ubezpieczycielowi z chwilą ich zaistnienialub szkód nie objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

d. szkód rzeczywistychw sytuacji, gdy Wynajmujący nie uzyska – mimo dołożenia należytej staranności – odszkodowania od swojego zakładu ubezpieczeniowego, a przyczyny skutecznej odmowy wypłaty odszkodowania są zawinione przez Najemcę,

e. likwidacji szkód za które Najemca ponosi odpowiedzialność na podstawie ogólnych przepisów prawa oraz kosztami przywrócenia pojazdu do stanu odpowiadającemu normalnemu zużyciu w tym kosztów myjni i prania tapicerki

f. odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku w razie, gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem czy pasażera pojazdu albo za utratę wartości pojazdu w wyniku dokonania bez zgody Wynajmującego przeróbek czy innych zmian sprzecznych z właściwościami i przeznaczeniem pojazdu.

31.Najemca na podstawie ogólnych przepisów prawa ponosi odpowiedzialność za brak części i wyposażenia jak również wynikłą z jego winy szkodę na skutek niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia samochodu oraz utraty dokumentów.

32W przypadku zagubienia przez Najemcę: jednego z wymienionych elementów: dowodu, tablicy rejestracyjnej, polisy, kluczyków samochodu lub elementów wskazanych w Cenniku Najemca zostanie obciążony opłatami przewidzianymi w Cenniku.

Serwis, przeglądy i naprawy

33.Najemca przyjmuje do wiadomości konieczność udostępnienia Wynajmującemu samochodu w celu wykonania przeglądu okresowegoprzy wskazaniach licznika kilometrów zgodnie z Rejestrem Obsługi Pojazdu lub podanych na Protokole Przekazania Samochodu (tolerancja +/- 500 km), w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym (w razie wątpliwości należy skontaktować się z Infolinią Bgnbusa 669-152-872 W razie udostępnienia samochodu do wykonania przeglądu przy wyższych wskazaniach licznika kilometrów lub nie udostępnienia go w ogóle Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami przeglądu oraz będzie zobowiązany do wyrównania Wynajmującemu straty, jaką ten poniósł przez zaniedbanie Najemcy (np. utrata gwarancji na samochód, opłata wg Cennika).

34Najemca nie jest upoważniony do zlecania napraw, poprawek, przeróbek, przeglądów ani innych czynności naprawczych i obsługowych wynajmowanego samochodu na koszt Wynajmującego, bez pisemnej zgody upoważnionego przedstawiciela Wynajmującego. W razie awarii, wypadku drogowego samochodu w okresie użytkowania pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego Infolinia: +48 669-152-872oraz postępować zgodnie ze wskazówkami Wynajmującego. Jeżeli usterka może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub doprowadzić do dalszego uszkodzenia samochodu zabrania się kontynuowania dalszej jazdy do czasu jej usunięcia. Najemca może naprawić samochód we własnym zakresie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego odnośnie miejsca oraz zakresu naprawy. Wówczas zobowiązany jest do przedłożenia rachunków za wykonaną usługę, zwrotu wymienionych części oraz złożenia oświadczenia z opisem okoliczności powstania awarii.

35Wynajmujący po stwierdzeniu zasadności dokonanej naprawy i braku winy Najemcy w przyczynach awarii zwraca wszystkie koszty udokumentowane rachunkami.

Uszkodzenie, wypadek, kradzież samochodu – procedura postępowania

36W razie uszkodzenia pojazdu, wypadku, kradzieży samochodu, uszkodzenia samochodu w wyniku włamania lub innego czynu zabronionego, utraty kluczyków do pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu, poprzez skontaktowanie się z Infolinią +48 669-152-872 oraz postępowania według otrzymanych instrukcji, w tym przede wszystkim zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego na polisie ubezpieczeniowej, a także do natychmiastowego wezwania Policji.

OPŁATY

38O ile w umowie najmu nie postanowiono inaczej, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

39Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni Najemcy samochód zastępczy o ile będzie dysponował pojazdem który może być przekazany Najemcy. Wskazany przez Wynajmującego termin dostarczenia pojazdu zastępczego liczony jest od momentu uzyskania przez Wynajmującego informacji od Najemcy (osoby kierującej pojazdem) o wystąpieniu zdarzenia unieruchamiającego samochód lub od momentu stwierdzenia przez Wynajmującego, że unieruchomienie wynajmowanego samochodu potrwa dłużej niż 24 godziny (w zależności od tego, które z w/w zdarzeń następuje później). Do terminów wskazanych w zdaniu poprzednim nie wlicza się weekendów tj. okresu od godziny 20.00 w piątek do godziny 7.00 w poniedziałek oraz dni ustawowo wolnych od pracy liczonych od godziny 20.00 dnia poprzedniego do godziny 7.00 dnia następnego z zastrzeżeniem w/w czasokresu standardowego weekendu. Za okres oczekiwania na samochód zastępczy Najemca nie uiszcza czynszu za najem samochodu.

a. Wystąpienia choć jednego ze zdarzeń: utraty dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, kluczyków od samochodu , tablic(y) rejestracyjnej

b. unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

Ubezpieczenie pojazdów

40Ilekroć w Regulaminie jest mowa o ,,opłacie w związku ze zdarzeniem” należy przez to rozumieć opłatę, którą Najemca winien uiścić na rzecz Wynajmującego niezależnie od winy Najemcy oraz niezależnie od wysokości szkody Wynajmującego i od wysokości odszkodowania otrzymanego przez Wynajmującego. Niezależnie od w/w opłaty Wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

41Samochód posiada pełny zakres ubezpieczenia OC (TPW), AC (CDW 2000 PLN, TW 2000 PLN) zwalniające (z zastrzeżeniem postanowień dot. kary umownej oraz opłaty w związku ze zdarzeniem) Najemcę (osobę kierującą pojazdem) od odpowiedzialności w przypadku kolizji i kradzieży z wyjątkiem:

a. umyślnego uszkodzenia pojazdu,

b. uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych oraz/lub bez ważnego prawa jazdy,

c. uszkodzenia pojazdu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości o co najmniej 30 km/godz. albo też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – franszyzę lub dochodzi do całkowitego wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę),

d. przypadku, jeżeli kierowca zbiegł z miejsca wypadku,

e. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona przez Wynajmującego do prowadzenia samochodu,

fszkody całkowitej, nie rozliczanej w ciężar polisy Auto Casco oraz kradzieży samochodu z wyłączeniem pkt 40 ppkt h. oraz ppkt i. Regulaminu(Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem zgodnie z załączonym cennikiem),

gwszystkich szkód częściowych nie rozliczanych w ciężar polisy OC sprawcy(Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w związku ze zdarzeniem, zgodnie z załączonym cennikiem),

h. kradzieży samochodu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków lub/i dowodu rejestracyjnego skradzionego pojazdu – całkowity koszt ponosi Najemca,

ikradzieży samochodu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie zamontowane w nim urządzenia antykradzieżowe – całkowity koszt ponosi Najemca,

j. kradzieży pojazdu, jego wyposażenia oraz uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia wskutek próby kradzieży, jeżeli do zdarzenia doszło poza obszarem Unii Europejskiej,

k. włamania, w wyniku którego skradziono radio wraz z panelem – całkowity koszt ponosi Najemca,

l. innych szczególnych przypadków wynikających z ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych lub z polis.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są całkowicie lub częściowo przez Najemcę. Najemca jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami polisy, ogólnymi warunkami umów ubezpieczenia samochodu oraz zmianami w ogólnych warunkach umów ubezpieczenia samochodu i przestrzegać zawartych w warunkach postanowień, a w przypadku udostępnienia pojazdu – ponadto poinstruować osobę kierującą pojazdem o obowiązkach wynikających z w/w dokumentów – pod rygorem odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

W szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba w wieku 21-25 lat likwidowanej z polisy AC (Ubezpieczyciel zastrzega wówczas udział własny ubezpieczonego – 20% wartości szkody).

Na życzenie Najemcy treść aktualnych ogólnych warunków umowy ubezpieczenia jest udostępniana Najemcy przed zawarciem umowy najmu. Po zawarciu umowy Najemca może zapoznać się z aktualnymi ogólnymi warunkami umowy ubezpieczenia w każdym oddziale Wynajmującego.

42Samochody mogą być ubezpieczone od Odpowiedzialności Cywilnej w ruchu zagranicznym (tzw. Zielona Karta). Ubezpieczenie to może być wydane po zgłoszeniu faktu wyjazdu za granicę Wynajmującemu przez Najemcę minimum na 24 godziny przed rozpoczęciem wynajmu.

43. Samochody posiadają wymagane przez zakład ubezpieczeniowy zabezpieczenia antykradzieżowe.

Zawarcie umowy przez formularz internetowy

44Zawarcie umowy najmu z Wynajmującym poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza internetowego następuje z zastrzeżeniem pkt. 44, 45 i 47 Regulaminu, na podstawie oferty Klienta złożonej za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego Bgnbusa oraz oświadczenia Wynajmującego o akceptacji złożonej w w/w sposób oferty Klienta.

45Po złożeniu przez Klienta w w/w sposób oferty, Wynajmujący jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 43 Regulaminu w terminie do 2 godzin od otrzymania od Klienta w/w oferty na wskazany przez Klienta adres e-mail, jednakże pod warunkiem dokonania przez Klienta zapłaty płatności na poczet czynszu najmu wskazanej w pkt. 47 Regulaminu za pośrednictwem przelewu bankowego.

46.Jeżeli uregulowanie płatności na poczet czynszu najmu, o której mowa w pkt. 47 Regulaminu następuje w sposób inny niż wskazany w pkt. 44 Regulaminu, wypełnienie przez Klienta formularza internetowego poczytuje się za skierowanie przez niego wstępnej oferty, a dokonanie wpłaty, wskazanej w pkt. 47 Regulaminu, płatności na poczet czynszu na rachunek bankowy Wynajmującego podany na jego stronie internetowej traktuje się jako ostateczne złożenie oferty. W takim przypadku Wynajmujący niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpływu wskazanych środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy jest zobowiązany do przesłania Klientowi oświadczenia o akceptacji lub braku akceptacji oferty w rozumieniu pkt. 43 Regulaminu na podany przez Klienta adres e-mail.

47W razie niemożności dostarczenia przez Wynajmującego w terminie wskazanym w formularzu internetowym samochodu w klasie wybranej przez Klienta Wynajmujący zapewni Klientowi pojazd wyższej klasy, z zastosowaniem identycznej stawki czynszu obowiązującej dla najmu pojazdu, na który zostało złożone przez Klienta zamówienie. Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku gdy nie zgadza się na zmianę pojazdu na pojazd klasy wyższej w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku możliwości wynajęcia zamówionego pojazdu. W przypadku gdy nie ma możliwość zapewnienia Najemcy pojazdu wyższej klasy Wynajmujący w terminie do dnia wydania pojazdu Najemcy jest uprawniony do odstąpienia od umowy za zapłatą kwoty równej wysokości Opłaty Rezerwacyjnej. W takim przypadku Wynajmujący zwróci Najemcy całość Opłaty Rezerwacyjnej lub kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia.

48.Warunkiem przyjęcia oferty przez Wynajmującego jest:

azaakceptowanie przez Klienta obowiązujących u Wynajmującego warunków wynajmu pojazdów poprzez wypełnienie dostępnego na stronie internetowej Wynajmującego formularza internetowego wszystkimi danymi wymaganymi przez Wynajmującego oraz wyświetlenie się komunikatu potwierdzającego zakończenie przyjęcia rezerwacji,

b. spełnianie warunków przewidzianych w pkt. 5 i 49 Regulaminu,

człożenie zamówienia co najmniej 72 godziny przed planowaną datą wydania samochodu określoną w formularzu internetowym,

d. wyrażenie przez Klienta w formularzu internetowym zgody na obciążenie jego karty kredytowej płatnością na poczet czynszu najmu w wysokości 100 zł (zwaną dalej Opłatą Rezerwacyjną) lub pełną kwotą czynszu najmu i faktyczne obciążenie jego karty w/w kwotą lub jej uiszczenie przelewem na rachunek Wynajmującego wskazany na stronie internetowej Wynajmującego.

49Jeżeli pomiędzy dniem zawarcia umowy (zgodnie z pkt 44 i 45) a wskazanym przez Najemcę dniem odbioru pojazdu jest więcej niż 14 dni Najemca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia. W pozostałych przypadkach Najemca może odstąpić od umowy najmu za zwrotem odpowiednio: całości Opłaty Rezerwacyjnej lub pełnej kwoty czynszu najmu wniesionej przy składaniu zamówienia pod warunkiem złożenia oświadczenia mailem lub w oddziale Wynajmującego, co najmniej na 72 godziny przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego samochodu.

50Po upływie 72 godzin przed uzgodnioną przez strony datą wydania zamówionego pojazdu Najemca może odstąpić od umowy najmu tylko za zapłatą przez Najemcę kwoty równej Opłacie Rezerwacyjnej, tytułem odstępnego. Wynajmujący będzie wówczas zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

51Odbioru samochodu może dokonać tylko Najemca osobiście. W chwili odbioru samochodu Najemca ma obowiązek posiadać:

a. Ważny dowód osobisty, w sytuacji, gdy klient jest obcokrajowcem – ważny paszport,

b. Ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy,

c. Kartę płatniczą lub gotówkę w celu dokonania stosownych płatności za wynajem,

d. w przypadku wskazania w formularzu internetowym innych osób uprawnionych do prowadzenia pojazdu – oryginały odpowiednich dokumentów wskazanych w ppkt. a) i b) niniejszego punktu Regulaminu,

52.W przypadku stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub/ i inną osobę wskazaną przez niego w formularzu internetowym w pozycji ,,DANE OSOBOWE” wymogów przewidzianych w pkt. 5 lub/ i pkt. 49 Regulaminu Wynajmujący będzie uprawniony do niezwłocznego odstąpienia od umowy najmu. W takim przypadku Opłata Rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. Wynajmujący będzie zobowiązany do zwrotu Najemcy w terminie 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

53W razie nie dokonania przez Klienta odbioru pojazdu w terminie uzgodnionym przez strony do 12 godzin od upływu wyznaczonej daty (godziny ) odbioru poczytuje się, że umowa najmu uległa rozwiązaniu. Wynajmujący będzie zobowiązany wówczas do zwrotu Najemcy w terminie do 7 dni roboczych wyłącznie wpłaconych na poczet czynszu najmu kwot przewyższających Opłatę Rezerwacyjną.

Załącznik nr 1 do REGULAMINU – CENNIK, TABELA OPŁAT ADMINISTARCYJNYCH ZDARZENIEOPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM, KARY UMOWNE
A. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie320 PLN
B. Brak kluczyka bez pilota centralnego zamka400 PLN
C. Brak kluczyka z pilotem centralnego zamka700 PLN
D. Utrata lub zniszczenie pilota do alarmu300 PLN
E. Brak kołpaka nieoryginalnego60 PLN
F. Brak kołpaka oryginalnego120 PLN
G. Brak panelu do radia300 PLN
H. Brak dokumentów technicznych

(Rejestr Obsługi Pojazdu, Książka Gwarancyjna, Instrukcja Obsługi)

200 PLN
I. Uzupełnienie brakującego paliwaKoszt paliwa + 35%
J. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmian bez zgody Wynajmującego500 PLN kara umowna
K. Brak części wyposażenia samochodu nie wymienionych w cennikuopłata w/g cennika producenta + 35%
L. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy (osoby kierującej pojazdem)2500 PLN
M. Palenie tytoniu w samochodzie500 PLN kara umowna
N. Przewożenie zwierząt wewnątrz samochodu300 PLN kara umowna
O. Holowanie innych pojazdów wynajętym samochodem250 PLN kara umowna
P. Udostępnienie samochodu osobie nie uprawnionej do kierowania pojazdem250 PLN kara umowna
R. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granice RP100 PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą – kara umowna
S. Zwłoka w zwrocie samochoduTrzykrotność stawki dobowej czynszu najmu za każdą dobę zwłoki – kara umowna;
T. Koszt naprawy blach.-lak, mechanicznych (w tym koszty prania tapicerki) oraz części zamiennych i wyposażeniaKoszt usługi lub części +35%
U. Opłata administracyjne za każdą szkodę powstałą w trakcie najmu i nie rozliczaną w ciężar polisy OC sprawcy.813,01 PLN
V. W przypadku zobowiązania Wynajmującego przez właściwy organ władzy publicznej lub właściwe służby do wskazania przez Wynajmującego osoby uprawnianej do korzystania z najmowanego pojazdu lub kierującej najmowany pojazd w czasie trwania niniejszej umowy najmu, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłatę dodatkową za każde takie zapytanie/zobowiązanie, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez Wynajmującego.150 PLN
W. Zwrot brudnego samochodu50 PLN
X. Prowadzenie obsługi poza Oddziałem Wynajmującego, podstawienie lub odbiór – liczone za km w jedną stronę.

Y. Wynajem lub zwrot samochodu poza godzinami pracy biura.

3.00PLN/km

80.00 PLN

Podane ceny są cenami netto – należy do nich doliczyć obowiązującą stawkę podatku VAT

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danychBgnbusa Bogdan Czaj
Cele przetwarzaniaDane są nam niezbędne do potwierdzenia Twojej rezerwacji oraz wypożyczenia pojazdu
Podstawy prawne przetwarzaniaObowiązek prawny Twoja zgoda Nasz uzasadniony interes
Odbiorcy danychPodmioty przetwarzające dane w Bgnbusa Bogdan Czaj
Prawa związane z przetwarzaniem danych– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania – inne prawa określone w informacji szczegółowej

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bgnbus z siedzibą w Katowicach. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: ul. Saska 26 40-748 Katowice

– przez e-mail:

bgn-bus@o2.pl

– telefonicznie: +48 669-152-872

 1. Inspektor ochrony danych

Nie został wyznaczony inspektor ochrony danych osobowych.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzanie

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  • wynająć pojazd zastępczy dla Ciebie,
  • wystąpić do Towarzystwa Ubezpieczeń w celu zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy,

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych na umowie najmu pojazdu.

Nasz uzasadniony interes – Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje dane na umowie najmu pojazdu zastępczego oraz wypożyczyć Ci pojazd.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia najmu pojazdu powiększony o okres przedawnienia roszczeń, tj. przez okres 5 lat.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  • w przypadku najmu pojazdu zastępczego z OC sprawcy Towarzystwu Ubezpieczeń,
  • organom administracji publicznej jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody– masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres emailowy.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bgnbus Bogdan Czaj danych osobowych wskazanych na umowie najmu pojazdu w celu udostępnienia pojazdu. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, iż przysługuje mi prawo: do dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania; wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych a także, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.